Consiliul de Administrație al Spitalului de Recuperare Cardiovasculară ’’Dr. Benedek Géza’’ din Covasna organizează concurs pentru ocuparea functiei de manager

Consiliul de Administrație al Spitalului de Recuperare Cardiovasculară ’’Dr. Benedek  Géza’’ din Covasna organizează concurs la data  de  06.10.2016 în conformitate cu prevederile Ord. M.S. nr. 1082/2010, pentru ocuparea functiei de manager.

Concursul se va desfasura la sediul unitatii din orasul Covasna,  Str. Mihai Eminescu, incepand cu data de   06.10.2016,   orele 11:00.

La concurs se pot inscrie candidatii care indeplinesc, cumulativ, urmatoarele criterii:

 1. să fie absolventi de învăţământ  superior medical, economico-financiar sau juridic;
 2. să fie absolvenţi al unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori să fie absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 3. să aibă cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 4. nu au fost condamnaţi penal;
 5. sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
 6. nu au vârsta de pensionare, conform legii.

Dosarele de inscriere se depun la Serviciul RUNOS al Spitalului, cu sediul in Covasna, str.Mihai Eminescu nr. 160, intre orele 800-1500 până la 29 septembrie 2016, ora 1500.

            Dosarele de inscriere trebuie sa cuprinda:

 1. cererea de înscriere;
 2. copia actului de identitate;
 3. copia legalizată a diplomei ce atestă absolvirea studiilor universitare de lungă durată;
 4. copia legalizată a documentelor care atestă absolvirea cursului de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori să fie absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 5. curriculum vitae;
 6. copii ale diplomelor de studii şi ale altor acte ce atestă efectuarea unor specializări, competenţe/atestate etc. în domeniul managementului sanitar;
 7. adeverinţa care atestă o vechime de minimum 2 ani în domeniul spitalicesc sau copie de pe carnetul de muncă, certificată "în conformitate cu originalul" de către conducerea unităţii;
 8. cazierul judiciar;
 9. adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
 10. declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 11. declaraţia pe propria răspundere că nu este urmărit penal şi nu are cunoştinţă că a fost începută urmărirea penală asupra sa;
 12. copie legalizată a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care şi-a schimbat numele, după caz;
 13. proiectul de management realizat de candidat, depus intr-un plic sigilat ;
 14. chitanţa de plată a taxei de participare la concurs. 

Taxa de concurs este de 800 de lei si va fi achitata in numerar la caseria unitatii.

Temele cadru si grila de punctare pentru proiectul de management precum si bibliografia pentru concurs vor fi afisate pe site-ul unitatii la adresa www.cardiologie-covasna.ro

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul unitatii si la telefon 0267/340215.    

                                               Presedinte  Consiliul de Administratie

Bibliografie

Teme cadru